Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR-WIGOR”

w Strzegomiu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Opieki „Senior – Wigor” w Strzegomiu, zwany
w dalszej części „Regulaminem” określa strukturę  organizacyjną, i zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu, zwanego w dalszej części „Domem”.

§2

1. Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor”  jest jednostką budżetową Gminy Strzegom powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr 71/15 z dnia 30 września 2015 roku na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r. poz 163 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

2. Siedziba Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor" mieści się przy ulicy Armii Krajowej 23  w Strzegomiu

3.Dzienny Dom Pobytu „Senior –Wigor” otwarty  jest  w godzinach od 8.00 do 16.00 przez  5 dni                              w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestnicy przebywają w placówce od godziny 8.00 do 16.00. Tygodniowo 40 godzin.

4. Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor”  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu oraz aktów prawnych wydanych przez Radę i Burmistrza.

§3

Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, mowa jest o:

1. Domu - należy przez to rozumieć Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu przy                                        ulicy Armii Krajowej 23

2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej 23

 

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR-WIGOR”

§4

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego.
2. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami.
3. Dom zapewnia  8-godzinną ofertę usług.
4. Dom zapewnia jeden ciepły posiłek dziennie.

Rozdział III

CELE I ZADANIA DOMU

§ 5

1.Podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
2. Uaktywnianie społeczne uczestników pomagające w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
3. Aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień.
4. Polepszenie funkcjonowania psychologiczno – fizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólno usprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu                        i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
5. Tworzenie warunków do samorealizacji uczestników poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp.

§ 6

1. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pobytu „Senior-WIGOR” może obejmować               w szczególności usługi:
• socjalne, w tym jeden ciepły  posiłek,
• edukacyjne,
• kulturalno-oświatowe,
• aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
• sportowo-rekreacyjne,
• aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
• terapii zajęciowej.

2. Dom może organizować imprezy środowiskowe, działania profilaktyczne, spotkania integracyjne.
 

Rozdział IV

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA DOMU

§ 7

1. Kierownik odpowiedzialny jest za sprawne i zgodne  z prawem funkcjonowanie Domu. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez Kierownika pracownik.
2. Bezpośrednim przełożonym kierownika jest Burmistrz Strzegomia. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia Burmistrza Strzegomia

3. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Domu. Kierownik organizuje prace Domu, kontroluje wykonanie  zadań przez poszczególnych pracowników. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników Domu określają indywidualne zakresy zadań określone przez kierownika.

5. Rodzaje stanowisk pracy, zaszeregowania pracowników, zasady wynagradzania za pracę regulują odrębne przepisy.

6. Działalność Domu może być uzupełniana świadczeniem wolontariuszy na zasadach określonych                    w odrębnych przepisach.

7. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

§ 8

W skład Dziennego Domu Pobytu wchodzą samodzielne stanowiska pracy, którym nadaje się następujące oznaczenia komórki organizacyjnej;

1.Kierownik – K

2.Główny księgowy – FN

3. Opiekun – Pracownik socjalny – PS

4. Fizjoterapeuta – FZ

5. Instruktor Terapii Zajęciowej – ITZ

6. Pokojowa  – OP

 

 

 

Rozdział V

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW DOMU

§ 9

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością domu i reprezentowanie go na zewnątrz.

2. Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej kierowanej jednostki, kontrola finansowa.
3. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanie zajęć w jednostce.

4. Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez pracowników zadaniami.

5. Prowadzenie spraw kadrowych podległych pracowników.

6. Ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie na bazie posiadanych środków planu finansowo

- rzeczowego jednostki.

7. Przygotowywanie rozliczeń finansowych i merytorycznych przekazywanych jednostce dotacji;

8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową i materiałową jednostki.

9. Ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej jednostki, a zwłaszcza określenie  obowiązków,

uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w formie regulaminu organizacyjnego.

10. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności  Domu.

11. Zabezpieczenie mienia jednostki przed pożarem, kradzieżą i włamaniem.

12. Dokonanie okresowej oceny realizacji zadań.

13. Zapewnienie uczestnikom godnego pobytu i opieki.

14. Tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań.

15. Określenie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej.

§ 10

Do obowiązku wspólnych pracowników, należy:
1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów wewnętrznych i niniejszego regulaminu.

2. Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający należyte wykonanie obowiązków.
3. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych  i innych tajemnic prawem chronionych.
4. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w bieżącej pracy.
5. Sprawowanie bezpośredniej opieki i nadzoru nad bezpieczeństwem Uczestników.

6. Kształtowanie przyjaznej atmosfery w Domu.
7. Współpraca z  Urzędem Miejskim, OPS Strzegom, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołem katolickim innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz innymi podmiotami prawa.

8. Każdorazowe uzyskiwanie zgody kierownika na opuszczenie stanowiska pracy.

9. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez  kierownika domu.

10. Opracowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

11. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

12. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację zleconych zadań.

§ 11

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywa dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Uczestniczenie w  pracach administracyjnych, związanych z działalnością jednostki.

5. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa związanymi  z budżetem i finansami jednostki.

6. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i z księgowaniem operacji finansowych Domu, od momentu wpłynięcia dokumentu, do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

7. Terminowe naliczanie i odprowadzanie wszystkich należnych podatków od osób prawnych i osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

8.  Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zachowania.

9. Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentacji finansowo-księgowej.

10. Ewidencja i rozliczanie podatkowe.

11. Rozliczanie pieniężne  i ochrona wartości pieniężnych.

12. Organizacja funkcjonowania kasy jednostki.

13. Inne zadania na zlecenie kierownika.

§ 12

Do zadań opiekuna -terapeuty zajęciowego należy w szczególności:

1. Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami.

2. Prowadzenie zajęć grupowych  przygotowanie odpowiednich prac dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników. Prowadzenie indywidualnych i grupowych dzienników terapeutycznych.

3. Przygotowanie imprez okolicznościowych. Współpraca z mediami.

5. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju rożnych form zajęć.

6. Sprawowanie bezpośredniej opieki  i  nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników.

7. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się  w domu oraz o ład i porządek w miejscu pracy.

8. Organizowanie czasu wolnego mieszkańcom.

9. Przeprowadzenie  i odpowiedzialność za inwentaryzację roczną.

10. Współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury oraz ośrodkami masowego przekazu.

11. Inne zadania na zlecenie kierownika.

§ 13

Do zadań opiekuna – pracownika socjalnego  należy w szczególności;

1. Opracowanie miesięcznych i rocznego planu imprez kulturalno -oświatowych dla uczestników. Prowadzenie indywidualnych i grupowych dzienników terapeutycznych.

2. Aranżowanie Świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalno-oświatowych i turystycznych.

3. Organizowanie czasu wolnego mieszkańcom.

4. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych uczestników.

5. Współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury oraz ośrodkami masowego przekazu.

6. Współpraca z OPS Strzegom i rodzinami uczestników.

7. Inspirowanie uczestników do udziału w organizacjach konkursach, turniejach tematycznych, imprezach lokalnych i krajowych.

8. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu:

a) obieg dokumentów między Domem a Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Strzegomiu,

b) pomoc w napisaniu dokumentacji związanej  z przyjęciem do Domu jak i rezygnacją.

9.  Przyjmowanie  wpłat i wypłat z kasy, sporządzanie raportów kasowych, rozliczanie się z księgową. Postępowanie zgodnie z instrukcją kasową.

10. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się  w domu oraz o ład i porządek                             w miejscu pracy.

11. Sprawowanie bezpośredniej opieki  i nadzór nad bezpieczeństwem uczestników.

13. Inne zadania na zlecenie kierownika.

§ 14

Do zadań fizjoterapeuty należy, w szczególności:

1. Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami. Prowadzenie indywidualnych i grupowych dzienników terapeutycznych.

2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dostosowanych do możliwości uczestników.

3. Prowadzenie fizjoterapii, masażu oraz prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów w książce zabiegowej.

4. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju rożnych form zajęć.

5. Sprawowanie bezpośredniej opieki i nadzór  nad bezpieczeństwem uczestników.

6. Oddziaływanie wychowawcze w celu kształtowania właściwych postaw uczestników.

7. Dbanie o należyty stań urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się  w domu oraz o ład                     i porządek w miejscu pracy.

8. Inne zadania na zlecenie kierownika.

§ 15

Do zadań pokojowej należy, w szczególności:

1. Pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny codziennej.

 

2. Aktywizowanie uczestników do zwiększania samodzielności życiowej, doradzanie w zakresie spędzania czasu wolnego, oraz rozwijania zainteresowań.

3. Pomoc w podawaniu posiłków podopiecznym.

4. Dbanie o codzienny ład i porządek w domu.

5. Dbanie o należyty stań urządzeń i sprzętu znajdującego się  w domu.

6. Przeprowadzenie  i odpowiedzialność za inwentaryzację roczną.

7. Inne zadania na zlecenie kierownika.

Rozdział VI

DOKUMENTACJA DOMU

§ 16

1.W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca uczestników:

a. oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z Regulaminem Placówki

b. oświadczenie o zapoznaniu się opiekuna ustawowego z Regulaminem Placówki (wraz z zasadami dotyczącymi przyprowadzania i odbioru uczestnika z placówki),

c. oświadczenie uczestnika/opiekuna ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnieniu wizerunku,

d. karta Seniora służąca monitorowaniu jego stanu psychofizycznego,

e. ankieta poznawcza wypełniona przez Uczestnika/Opiekuna Uczestnika, dotycząca jego ogólnego stanu zdrowia oraz zaleceń i przeciwwskazań lekarskich.

2.Wszystkie te informacje będą pomocne w sprawowaniu opieki nad Seniorem.

3.Dom zabezpieczy dokumenty, o których mowa w ust. 1, od dostępu osób nieupoważnionych.

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Z treścią regulaminu mają obowiązek zapoznanać się pracownicy  Domu.
2. Regulamin wprowadzono z dniem obowiązywania od 01.02.2016r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jarosław
(2021-06-28 22:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jarosław
(2021-06-28 22:42:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki